تخلخل و نفوذپذیری

سیستم اندازه گیری تخلخل و نفوذپذیری
تخلخل و اندازه گیری نفوذپذیری سنگها برای توصیف مخزن و تعیین پتانسیل ذخیره سازی و تولید هیدروکربن ضروری است. این دو ویژگی اصلی در مطالعات ژئوتکنیک و دیگر برنامه های کاربردی غیر نفتی نیز استفاده می شود.مقدار منافذ در سنگ و پیکربندی آنها را تعیین سنگ تخلخل و نفوذپذیری.تخلخل مواد به عنوان نسبت حجم فضای باز (حجم منافذ) به حجم کل (حجم فله) تعریف شده است.نفوذپذیری مواد اندازه گیری از سهولت که یک گاز یا مایع می تواند از طریق رسانه های متخلخل حرکت می کند